Táto webová stránka využíva cookies k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu.

Záruka

Pri zakúpení tovaru obdržíte záručný list a doklad o kúpe, prípadne iba doklad o kúpe tovaru. Záruka na tovar, ktorý má doklad o kúpe, je podľa Obchodného zákona 24 mesiacov, mimo spotrebného tovaru.

Záruka sa vzťahuje na tovar s výrobnými chybami, ktoré sa objavia v termíne do 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré nesprávnym používaním spadli, boli ponorené do tekutiny, alebo boli vystavené slnečnému žiareniu a tým sa poškodila ich funkčnosť.

Pri kúpe rádiostaníc značky YAESU, uvedená spoločnosť poskytuje záruku 3 ROKY!

Ďalej záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli otvorené, bol  v nich urobený zjavný cudzí zásah počas záručného obdobia. Záruka sa nevťahuje na zariadenia, pri ktorých bola nesprávne použitá - napojená anténa, (príslušná anténa na príslušné frekvenčné pásmo !) , ďalej na zariadenia, ako sú antény, balúny, unúny a iné, kde bol použitý nesprávny vysoký VF výkon, za nesprávne napojenie príslušného napätia, prepólovania a za celkové nesprávne použitie a použitie v nesprávnom prostredí, ďalej na tovar, ktorý  bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou alebo v dôsledku inej obdobnej skutočnosti.

V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, resp. e-mailom. Tovar na opravu zašle kupujúci na svoje náklady. V prípade, že je reklamácia oprávnená a chyba na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto chyby. Predávajúci túto chybu odstráni a zašle kupujúcemu na vlastné náklady.

V prípade, že je reklamácia oprávnená a chyba na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar na skladových zásobách nemá, ponúkne mu podobný tovar za podobnú cenu, alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar môže byť vymenený aj za ten istý tovar, po objednaní predajcom  /ak nie je skladom, resp. ak sa ešte vyrába/.  Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o chybe vedel, alebo ju sám spôsobil. Tovar je možné do 7 dní od prevzatia vymeniť za akýkoľvek iný dostupný tovar, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare chyba, kupujúci má právo túto chybu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.

Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné chyby, kde záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku, t.j. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.